-


หลักการและเหตุผล

     เรากำลังอยู่ในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือ ช่องว่างและความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญที่จะลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ สังคมการศึกษาโลกกำลังเดินหน้าสู่ The 21st Century Learning เราจะเตรียมเยาวชนเด็กไทยอย่างไรและพัฒนาทักษะอะไร

ที่มาของกิจกรรม

    เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทัน ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะข้อที่ 3 คือ Digital skills เกิดการเรียนรู้ เกิดการสังเคราะห์ ร่วมสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้ Digital technology ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู โรงเรียน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะข้อที่ 3 คือ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของ Thailand ICT Youth Challenge 2018

วัตถุประสงค์

 • เพิ่มการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชนไทย สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้  ลอดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 • เพิ่มทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เน้นความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต  แก้ไขวิกฤติการศึกษาชาติ ที่ระบุว่า  เด็กไทยคิดไม่เป็น
 • เพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกัน โดยใช้ดิจิทัลเป็นสื่อกลาง  รู้วิธีการกระทำอย่างสมเหตุสมผล  ออนไลน์อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
 • สร้างการตระหนักรู้ทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนไทย ให้เข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีใด กับใคร เมื่อใด


หัวข้อการแข่งขัน

    การประกวดผลงาน และค่ายดิจิทัลสำหรับเยาวชนไอซีทีระดับประเทศ ในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีองค์กร หรือแบรนด์ ที่มีเรื่องราวดี ๆ พร้อมเป็นโจทย์ให้เยาวชน “เมื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และองค์กรของคุณ จะกว้างไกลกว่าที่คิด และจินตนาการ ผ่านการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็น Digital Content” โดย การแข่งขันแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ตามระดับช่วงชั้นการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตน ออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยโปรแกรมที่มีให้เลือกหลากหลายความถนัด โดยมีเงื่อนไขว่ากิจกรรมที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องใน อนาคต

กำหนดการ

แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 15 ตุลาคม 2561
เปิดรับใบสมัครรอบที่ 1 1 พฤศจิกายน 2561
ปิดรับใบสมัครรอบที่ 1 15 ธันวาคม 2561
ปิดรับใบสมัครรอบที่ 2 31 ธันวาคม 2561
แจกโจทย์แบรนด์รอบที่ 1 18 ธันวาคม 2561
แจกโจทย์แบรนด์รอบที่ 2 3 มกราคม 2562
ส่งผลงานงานรอบที่ 1 15 มกราคม 2562
ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ทาง FB.Thailand ICT Youth Challenge 21 มกราคม 2562
เข้าร่วมค่ายเยาวชน 30,31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 2 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล 20 กุมภาพันธ์ 2562

การสมัครและส่งผลงาน


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Youth Challenge ปีที่ 5 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thictyouth.com/
 2. หรือ ส่งใบสมัครกลับมที่ Nuntida@absolutealliances.com , Pimphatsara@absolutealliances.com , Info@absolutealliances.com

ขั้นตอนการส่งผลงาน


รอบที่ 1

- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) : Digital Storytelling การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล โดยโปรแกรม PowerPoint เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ หรือ องค์กร แห่งอนาคต โดยใช้จินตนาการจากข้อมูลที่ได้รับ Corporate or Brand Doing Good
 • โปรแกรมเพาเวอร์พอย จำนวน 15 สไลด์
 • อัพโหลดลง Google Drive และนำส่งมาที่ Nuntida@absolutealliances.com
- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) : Short Film หนังสั้นผ่านเลนส์ การสร้างสรรค์จินตนาการผ่านบทภาพยนตร์ ภาพ และ เสียง ถึงแบรนด์หรือองค์กรว่านี่คือ My Corporate : My Brand
 • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • อัพโหลดลง Google Drive และนำส่งมาที่ Nuntida@absolutealliances.com
- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) : Mobile Application การสร้างสรรค์ของ application สำหรับองค์กร หรือ แบรนด์ ในการสื่อสารองค์กร หรือ บริการ ให้กับสังคมและแบรนด์ สามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี Always Be With you
 • บันทึกผลงานลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น ระบุให้ชื่อทีมให้ชัดเจน พร้อมแนบ Storyboard เพื่อประกอบการตัดสินผลงาน

รอบที่ 2

● แก้ไขผลงานและส่งผลงานผ่าน Google Drive และส่งมาทางอีเมล Nuntida@absolutealliances.com Pimphatsara@absolutealliances.com และ Info-absolute@absolutealliances.com

รายละเอียดการแข่งขัน


รอบที่ 1

 • โครงการจะพิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ จากตัวผลงานที่น้อง ๆ ส่งเข้ามาและจะประกาศรายชื่อผ่านทาง Facebook fanpage Thailand ICT Youth Challenge ในวันที่ 18 มกราคม 2562

รอบที่ 2

 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมแคมป์จำนวน 3 วัน 2 คืน เพื่อเรียนรู้จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ พร้อมปรับปรุงผลงานภายในแคมป์ ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562
 • โดยระยะเวลาการปรับปรุงผลงานอยู่ระหว่าง วันที่ 9 -28 กุมภาพันธ์ 2562

รอบชิงชนะเลิศ

● 15 ทีมสุดท้าย จะต้องนำเสนอผลงานของตนต่อหน้าคณะกรรมการ โดยแต่ละทีมมีเวลานำเสนอไม่เกิน 10 นาที พร้อมประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 12 มีนาคม 2562

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย สมาชิกในทีม  จำนวนไม่เกิน 2 คน (สามารถแข่งขันเดี่ยวหรือคู่ก็ได้) ไม่จำกัดระดับชั้นในระดับเดียวกัน
 2. แต่ละทีมจะต้องมีคุณครูจากโรงเรียนนั้น ๆ ลงนามรับรองในฐานะคุณครูที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (คุณครู 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะคุณครูที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. นักเรียนในแต่ละดับชั้นจะต้องเลือกโจทย์มาทั้งหมด 3 โจทย์ จาก Sponsor ที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 4. ส่งผลงานรอบที่ 1 : การประกวดแข่งขัน Power Point และ Short Film นำส่งผลงานผ่าน Google Drive โดย Export เป็นไฟล์ VDO และส่งลิ้งค์ให้กับทางโครงการฯในอีเมลหรือ Inbox Fanpage ส่วนประกวด Mobile Application ส่งผลงานโดยไลท์ลงแผ่น CD พร้อมแนบ Storyboard ด้วย
 5. หลังจากผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพียง 100 ทีมเท่านั้น จะได้เข้าแคมป์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับปรุงผลงาน
 6. ส่งผลงานรอบที่ 2 : การประกวดแข่งขัน Power Point และ Short Film นำส่งผลงานผ่าน Google Drive โดย Export เป็นไฟล์ VDO และส่งลิ้งค์ให้กับทางโครงการฯในอีเมลหรือ Inbox Fanpage ส่วนประกวด Mobile Application ส่งผลงานโดยไลท์ลงแผ่น CD พร้อมแนบ Storyboard ด้วย
 7. คณะกรรมการตรวจผลงานรอบที่ 2
 8. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล The Winner โครงการ Thailand ICT Youth Challenge ปีที่ 5
 9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ Power Point, หนังสั้น, และ Mobile Application ขึ้นด้วยตนเอง  ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่นโดยเด็ดขาด ถ้าหากทางโครงการทราบจะตัดสิทธิ์ทันที

รางวัลสำหรับการประกวด


รางวัลชนะเลิศ

รับเงินรางวัลจำนวน 30,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

รองชนะเลิศอันดับ 1

รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

รองชนะเลิศอันดับ 2

รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงศึกษาธิการ


เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินเพาเวอร์พอย

 1. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา คือ การร้อยเรียงเนื้อเรื่อง, การใช้ภาษา 40 คะแนน
 2. ความสร้างสรรค์และความสวยงาม คือ ความกลมกลืนของผลงาน, เฉดสี, แบบตัวอักษร และพื้น หลัง 30 คะแนน
 3. การใช้เทคนิคของโปรแกรม คือ ความเชื่อมโยงของสไลด์, ลูกเล่น 30 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินหนังสั้น

 1. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา คือ เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ง่าย 40 คะแนน
 2. ความสร้างสรรค์และความสวยงาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ 30 คะแนน
 3. ความสมบูรณ์ในการผลิต คือ คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 30 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน Mobile Application

 1. ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ คือ ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรือตัวอย่างประกอบทำให้สื่อได้ชัดเจน 20 คะแนน
 2. ความเหมาสมในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา คือ ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคที่ใช้มีความซับซ้อน หรือ ขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่และมีสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรือการวิจัย หรือใช้เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้น่าสนใจ 30 คะแนน
 3. ความคิดสร้างสรรค์ คือ เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรือคิดค้นมาก่อน หรือ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่นำเสนอหรือพัฒนาในแนวทางที่แตกต่างกันออกไป 20 คะแนน
 4. ประโยชน์ใช้งาน คือ ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนำไปต่อยอดได้ 30 คะแนน

เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงานในแต่ละช่วงชั้น
 2. คุณครูที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการแนะนำ ให้แนวทางเท่านั้น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2018
 4. ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2018 หากทางคณะกรรมการตรวจพบ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแคมป์ และเงินรางวัล
 5. ผลงานที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
 6. ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทที่สนับสนุนโครงการฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่จัดส่งเข้าประกวด โดยปราศจากข้อผูกมัดใด ๆ
 8. ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ) 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757 E-mail : Nuntida@absolutealliances.com

ติดต่อสอบถาม หรือส่งผลงานได้ที่

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารและคณะทำงานโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
คุณนัน 084-710-7878
E-mail : Nuntida@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : Thailand ICT Youth Challenge
© Copyright 2019 Thailand ICT Youth Challenge - All Right Reserved.